โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

กลุ่มวิชาแกน

116101 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                                              3(3-0-6)      
            Seminar in Public Administration
116102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่                                            3(3-0-6)
            Organizational and Modern Management
116103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                                   3(2-2-5)
            Research Methodology in Public Administration             

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา

                         
116201 การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรม               3(3-0-6)
            Security and Crime Prevention
116202 สัมมนาการจัดการความปลอดภัย                                           3(3-0-6)
            Seminar in Security Management 
116203 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย                                            3(3-0-6)
            Security Laws
116204 การรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ                         3(3-0-6)
            Information Technology Security
116205 อาชญาวิทยาขั้นสูง                                                               3(3-0-6)
            Advanced Criminology

หมวดวิชาเลือก

กลุ่มวิชาวิชาเลือก 
 

126301 สถิติเพื่อการวิจัย                                                                     3(2-2-5)
           Statistics for Research
126302 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง                                         3(3-0-6)
            Risk and Crisis  Management     
126303 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการความปลอดภัย            3(3-0-6)
            Public Participation in Security Management
126304 การต่อต้านการก่อการร้าย                                                       3(3-0-6)
            Anti-Terrorism                                                                                                                      
126305 การสืบสวนสมัยใหม่                                                                 3(3-0-6)
            Modern Investigation
126306 การเงินและการคลังในการจัดการความปลอดภัย                         3(3-0-6)
            Finance in Security Management                                                                                     
126307 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย                     3(3-0-6)
           Computer Network Management and Security
126308 สัมมนานิติวิทยาศาสตร์                                                             3(3-0-6)
           Seminar in Forensic Science

หมวดวิทยานิพนธ์

กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์

126401 วิทยานิพนธ์                                                                              12(0-0-36)
            Thesis
126402 การค้นคว้าอิสระ                                                                         6(0-0-18)
            Independent Study                                  

หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต

106501 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                 3(3-0-6)
           English for Graduate Students
 

   โปรแกรมการประชุม วิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ

ACJS : Academy of Criminal

BSC : British Society of Crimin..

คู่มือนักศึกษา
คู่มือวิทยานิพนธ์