ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรปริญญาโท คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ :

 
คณะกรรมการ ผู้บริหารหลักสูตร   คณาจารย์ประจำหลักสูตร

   
   
          ประธานกรรมการ